Szukasz wyjątkowego
mieszkania w Trójmieście?

LIMITOWANA LICZBA MIESZKAŃ W PROMOCJI
ZADZWOŃ: 58 888 22 00

PRESTIŻOWA
LOKALIZACJA

KAMERALNA
ZABUDOWA

ROZWINIĘTA
INFRASTRUKTURA

DOBRZE
SKOMUNIKOWANE

Aby otrzymać oferty promocyjne
wypełnij formularz

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) jest POLNORD S A. z sie­dzibą w Warszawie (...) Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) jest POLNORD S A. z sie­dzibą w Warszawie, przy ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne. Oso­bie, któ­rej dane doty­czą przy­słu­guje praw wglądu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich popra­wia­nia, żąda­nia zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia danych oraz ich usu­nię­cia z bazy.